SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2008

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


–          Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.
Fundacja „ EuCO Dzieciom”, ul. Złotoryjska 95, 59-220 Legnica.
Fundacja jest zarejestrowana  pod nr KRS 0000304686 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji w 2008 r. była działalność w zakresie pomoc dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom oraz dzieciom przebywającym w domach małych dzieci..
–          Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
–          Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.
Fundacja „ EuCO Dzieciom” z siedzibą w Legnicy prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający  się 01.01.2008 r. i kończący się 31.12.2008 r.
–          Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
W okresie sprawozdawczym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego,  jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
–          Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.
–          Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia              29 września 1994 roku o rachunkowości  oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia         15 listopada 2001  w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi , nie prowadzącymi działalności gospodarczej .
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody, przychody dotowane oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg wartości nominalnej.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał założycielski wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Sporządzono 22.04.2010r.

Sporządził: Bożena Macieja

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2009

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


–          Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.Fundacja „ EuCO Dzieciom”, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 18, 59-220 Legnica.

Fundacja jest zarejestrowana  pod nr KRS 0000304686 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. Posiada nadany nr NIP 691-242-85-35. Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji w 2009 r. była działalność w zakresie pomoc dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom oraz dzieciom przebywającym w domach małych dzieci.
–          Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
–          Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.
Fundacja „ EuCO Dzieciom” z siedzibą w Legnicy prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający  się 01.01.2009 r. i kończący się 31.12.2009 r.
–          Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
W okresie sprawozdawczym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego,  jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
–          Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.
–          Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia              29 września 1994 roku o rachunkowości  oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia         15 listopada 2001  w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi , nie prowadzącymi działalności gospodarczej .
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody, przychody dotowane oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg wartości nominalnej.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał założycielski wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.


Sporządzono 29.04.2010r.

Sporządził: Bożena Macieja

sprawozdanie 2010