STATUT FUNDACJI EUCO DZIECIOM

Legnica, 22 październik 2007 r.
Tekst jednolity z dnia 2 kwietnia 2009 r.

Spis treści
I. Postanowienia ogólne
II. Cele i zasady działania Fundacji
III. Majątek i dochody Fundacji
I
V. Władze Fundacji
V. Łączenie się fundacji, zmiana celów lub Statutu
VI.Likwidacja Fundacji
VII.Postanowienia końcowe

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja EuCO Dzieciom” zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Europejskie Centrum Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 95, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000225614 zwane dalej Fundatorem – aktem notarialnym sporządzonym w dniu 22.11.2004 r. przez notariusza Panią Elżbietę Rączkowską – Martyn z Kancelarii Notarialnej w Legnicy przy ul. Kościuszki nr 11, za numerem repertorium A 12753/04.
2.Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991 r., Nr 46 z poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Legnica.
§ 4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§ 5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 6
1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.
2. Fundacja może również posługiwać się swoim logo.
§ 7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 8
Celami Fundacji są:
1) prowadzenie działalności polegającej na niesieniu pomocy dzieciom, dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom oraz dzieciom przebywających w domach małych dzieci, PKD –  87.90.Z,
2) pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, PKD – 86.90,
3) wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do propagowania wypoczynku w duchu rywalizacji sportowej, w tym propagowanie oraz sponsoring sportów ekstremalnych i wyczynowych, PKD – 85.51,
4) wspieranie inicjatyw mających na celu poprawienie warunków oraz dostępu do publicznej i niepublicznej służby zdrowia, PKD – 86.90.E
5) organizacja pomocy publicznym i niepublicznym jednostkom oświatowym, PKD – 85.60.Z,
6) wspieranie działań osób fizycznych i prawnych mających na celu stworzenie systemu pozwalającego na skuteczne pozyskiwanie środków unijnych, 64.99.Z.
§ 8a
Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
–          85  Edukacja
–          88  Pomoc społeczna bez zakwaterowania;
–          93  Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
–          85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
–          85.31.A Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży;
–          85.32.C Pomoc  społeczna bez zakwaterowania pozostała
–          93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
§ 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej oraz popularyzatorskiej w zakresie pomocy dzieciom i przestrzegania praw dziecka, pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz propagowania wypoczynku w duchu rywalizacji sportowej.
2) Wspieranie inicjatyw służących celowi Fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów w tej dziedzinie.
3) Inicjowanie, organizowanie i wspieranie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, przede wszystkim takich jak pikniki, imprezy sportowe, odczyty i aukcje.
4) Organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych i konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń statutowych Fundacji.
5) Ochrona interesów osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
6) Organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych.
7) Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
8) Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej, zapomóg oraz innych form pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, w szczególności wspieranie nowatorskich projektów informatycznych dzieci i młodzieży a także wspieranie dziecięcych talentów sportowych.
9) Wspieranie działań prewencyjnych organizowanych przez Policję, straż pożarną i miejską, pogotowie ratunkowe.
10) Współorganizowanie i sponsorowanie imprez muzycznych oraz innych projektów medialnych.
11 ) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów działania Fundacji.
12) Wspomaganie osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami obranymi przez Fundację.
13) Gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz instytucji i jednostek realizujących cele Fundacji oraz niesienie pomocy finansowej i rzeczowej takim instytucjom i osobom fizycznym.
§ 10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej celami.
§ 10a
Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne składniki majątkowe pozyskane w czasie działalności Fundacji.
2. Na fundusz założycielski składa się wniesiona przez Fundatora kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 1 mogą być wszelkie wartości materialne i prawne pozyskane przez Fundację oraz dochody, uzyskane w zakresie przewidzianym prawem, a w szczególności:
1) dotacje, subwencje oraz granty,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochody z majątku ruchomego, nieruchomości oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji,
5) dochody z nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzanych przez sądy,
6) dochody z pozyskanych na realizację celów fundacji środków unijnych,
7) dochody z majątku Fundacji,
8) dochody z odsetek bankowych.
3. Fundacja uprawniona jest do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
5.W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
6.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd, za zgodą Rady Fundacji, składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV
Władze Fundacji

§ 13
1. Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, bądź są zatrudnieni w Fundacji.
4. Decyzję o zatrudnieniu członka Zarządu i wysokości wynagrodzenia podejmuje Rada Fundacji.
5.Członkowie Rady Fundacji nie mogą wobec członków Zarządu:
a)  pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6.Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu.
1. Rada Fundacji
§ 14
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
3.Członków Rady Fundacji powołuje się na okres kadencji.
4. Kadencja Rady Fundacji trwa pięć lat.
5. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady Fundacji.
6. W skład Rady Fundacji z mocy niniejszego Statutu wchodzi Fundator, w osobach jego aktualnych wspólników.
7.Członków Rady Fundacji oraz następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Fundator w drodze jednomyślnej uchwały swoich wspólników.
§ 15
Powołuje się pierwszą Radę Fundacji w składzie:
1. Krzysztof Lewandowski – Prezes Rady Fundacji,
2. Maciej Skomorowski – Wiceprezes Rady Fundacji,
3. Daniel Jan Kubach – Sekretarz Rady Fundacji.
§ 16
1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
1) odwołania przez Fundatora w szczególności w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji,
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji,
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,
2) upływu kadencji,
3) śmierci jej członka,
4) złożenia przez niego rezygnacji,
5) dłuższego jak rok nie wypełnienia obowiązków członka lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji w danym roku kalendarzowym.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 następuje w drodze uchwały Fundatora podjętej w trybie określonym w § 14 ust. 7, z tym że Fundator nie może się pozbawić członkostwa w Radzie.
§ 17
1. Rada Fundacji  na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji, zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio wobec Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
§ 18
1. Posiedzenia Rada Fundacji odbywają się nie rzadziej jak dwa razy do roku.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek 2/3 członków Fundacji.
3. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
4. Rada Fundacji prezentuje swoje stanowiska w formie uchwał, zapadających w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności:
1) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie trzech osób,
2) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie czterech lub pięciu osób, przy czym dla ważności podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego.
5.Rada Fundacji może zapraszać na swoje posiedzenia osoby nie będące jej członkami. Osoby te uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym.
§ 19
Czynności w imieniu Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady, pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Fundacji, bądź upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady.
§ 20
1. Do zadań Rady Fundacji należy:
1) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków, w tym Prezesa Zarządu,
2) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
3) zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji oraz długofalowych kierunków działalności Fundacji opracowywanych przez Zarząd,
4)ocena pracy Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie absolutorium jego członkom,
5) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
6) uchwalenie regulaminu pracy Zarządu,
7) wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach – w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu; opinie Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu,
8) nadzór nad działalnością Fundacji,
9) podejmowanie uchwał o:
a) pozyskaniu lub zbyciu nieruchomości,
b) połączeniu Fundacji z inną fundacją,
c) zmiany statutu Fundacji,
d) likwidacji Fundacji.
2 Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.
§ 21
Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
1.żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2.do przeprowadzenia w każdym czasie kontroli finansowej działalności Fundacji.
2. Zarząd Fundacji
§ 22
1.Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
2.Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
3.Powołuje się pierwszy Zarząd Fundacji w składzie:
a) Alicja Buza – Prezes Zarządu,
b) Monika Smarż – członek Zarządu,
c) Krzysztof Kobiak – członek Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z dniem:
1) upływu kadencji,
2) śmierci członka Zarządu,
3) złożenia przez członka Zarządu rezygnacji,
4) odwołania przez Radę Fundacji w szczególności w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji,
c) nie wypełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy jak trzy miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w danym roku kalendarzowym
§ 23
1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w Statucie do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b)opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania,
c) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, grantów i dotacji,
e) występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgody w sprawie pozyskania lub zbycia nieruchomości, zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji roczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy do dnia 31 stycznia roku następnego. Brak zatwierdzenia sprawozdania przez Radę Fundacji jest równoznaczny z odwołaniem Zarządu Fundacji.
4. Zarząd Fundacji ponosi odpowiedzialność za finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przychody i trwałość majątku Fundacji.
5. Zarząd Fundacji działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.
§ 24
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się nie rzadziej jak raz na miesiąc.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 25
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwie osoby działające łącznie z pośród pozostałych członków Zarządu Fundacji.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
3. Powołani pełnomocnicy uprawnieni są do działania wyłącznie w granicach udzielonego im umocowania.

Rozdział V
Łączenie się fundacji, zmiana Statutu Fundacji

 § 26
1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją na warunkach określonych umową obu Fundacji.
2. W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd Fundacji.
3. Umowa ta dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji w formie uchwały.
§ 27
1. Zmiana statutu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji, podjętej na wniosek Zarządu lub z inicjatywy samej Rady Fundacji.
2. Uchwała Rady Fundacji o zmianie statutu Fundacji wymaga co najmniej większości 2/3
głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady Fundacji.

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji

§ 28
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w innych przypadkach uniemożliwiających prowadzenie działalności statutowej.
2.Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują na posiedzeniu Rada Fundacji, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby jej członków.
3.Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.
4.Środki finansowe i majątek pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności likwidator przekazuje mocą uchwały Rady Fundacji na cele określone w Statutu Fundacji.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe
§ 29
1. Niedopuszczalne jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, pozostających z nimi w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia albo związanej z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli –  zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Niedopuszczalne jest  wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników w tym również osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
3. Niedopuszczalne jest również przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
4. Zabronione jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 30
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy ze względu na siedzibę Fundacji Sąd Rejestrowy.
Niniejszy Statut, na dowód uzgodnienia jego treści podpisuje fundator.
Europejskie Centrum Odszkodowań Sp z o.o. w Legnicy, reprezentowany przez:
1) Prezesa Zarządu – Krzysztofa Lewandowskiego
2) Wiceprezesa Zarządu – Daniela Jana Kubacha